Miljöpolicy

Ett aktivt miljöarbete är en av grundpelarna i Medigo´s dagliga verksamhet. Detta är de punkter som vi eftersträvar varje dag. Har du några frågor om vår miljöpolicy kontakta oss genom att maila oss på info@medigo.se

• Vi skall arbeta förebyggande och i enlighet med tillämplig miljölagstiftning och andra krav.

• Vi ska aktivt arbeta med att minska drivmedelsförbrukningen kopplad till persontransporter vid besök hos  kunder och partnerföretag samt personalutbildningar genom att använda energieffektiva transporter och fordon. 

• Vi ska sträva efter en effektiv och miljöanpassad resurs- och energianvändning.

• Vi ska säkerställa att vår hantering av avfall från kontor sker på ett sätt som möjliggör återanvändning och återvinning och som därigenom leder till en bättre resurshushållning. 

• Vi skall vägleda kunderna i hur de kan minska sin miljöpåverkan.

• Vi skall i möjligaste mån välja och rekommendera de produkter och tjänster som innebär en mindre påverkan på miljön för både oss och våra kunder.

• Våra ombud och leverantörer som är kopplade till våra tjänster skall bedriva ett miljöarbete som ligger i linje med vårt. 

• Vi ska engagera och motivera alla medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.